W związku z realizacją projektu pn. „Zakup usługi B+R opracowania nowego oprogramowania rozszerzającego zakres funkcjonalny systemu Oracle Primavera” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce  Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez DAT Computer Concepts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu usługi B+R polegającej na opracowaniu analizy przedwdrożeniowej wraz ze specyfikacją wymagań oraz opracowania prototypu modułów rozszerzających zakres funkcjonalności systemu Oracle Primavera na bazie przeprowadzonych badań.

dat

Załączniki do pobrania:

Treść zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017r.

Formularz ofertowy

Oświadczenie Beneficjenta

Wzór umowy

 

DAT Computer Concepts Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 03.08.2017r. dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki, adres: Al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, NIP 677-17-58-169.

DAT Computer Concepts  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pod nazwą „Zakup usługi B+R opracowania nowego oprogramowania rozszerzającego zakres funkcjonalny systemu Oracle Primavera ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce  Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zleceniu usługi B+R opracowania ulepszonego oprogramowania (plug-in) ściśle współpracującego z  systemem Oracle Primavera  mającego wpływ na zmiany procesowe w obszarze zarządzania projektami.
W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa wraz ze specyfikacją wymagań zarówno funkcjonalnych jak i technicznych, która będzie miała na celu ustalenie oczekiwań przedsiębiorstwa w zakresie projektowanego systemu informatycznego i identyfikację obszarów firmy wymagających wsparcia systemu oraz powstanie prototyp modułów rozszerzających zakres funkcjonalny systemu Oracle Primavera.
Realizacja projektu poprzez ulepszony produkt jakim jest oprogramowanie (pug-in) ściśle współpracujące z systemem Oracle Primavera  będzie rozszerzał podstawowy zakres funkcjonalności systemu Primavera o nowe moduły pracujące w następujących obszarach procesowych: raportowym, zasobów, administracji systemu oraz analizy kosztów.

Wartość projektu: 307 500 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 200 000,00 PLN

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt