W związku z realizacją projektu pn. „Zakup usługi B+R opracowania nowego oprogramowania rozszerzającego zakres funkcjonalny systemu Oracle Primavera” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce  Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez DAT Computer Concepts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu usługi B+R polegającej na opracowaniu analizy przedwdrożeniowej wraz ze specyfikacją wymagań oraz opracowania prototypu modułów rozszerzających zakres funkcjonalności systemu Oracle Primavera na bazie przeprowadzonych badań.

dat

Załączniki do pobrania:

Treść zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017r.

Formularz ofertowy

Oświadczenie Beneficjenta

Wzór umowy

 

DAT Computer Concepts Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 03.08.2017r. dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki, adres: Al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, NIP 677-17-58-169.

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt