Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

W związku z powyższym DAT Computer Concepts Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest DAT COMPUTER CONCEPTS SP Z O. O. (KRS: 0000141303, NIP: 5272391833, REGON: 015279980) ul. Jeździecka 21F, 05-077 Warszawa. Tel: 22 401 22 04 Email: rodo(at)datcc.pl .

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy, odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów informatycznych lub konsultingowych, na potrzeby sprzedaży oferowanych produktów i usług, na potrzeby działań marketingowych, zapytań ofertowych, dochodzenia roszczeń, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

3. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
b) Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności dane podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
c) Przez czas, w czasie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w szczególności otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO- uzasadniony interes Administratora).
d) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
e) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w szczególności obejmuje sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
f) Wsparcia obsługi, w szczególności informowania o awariach, o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
g) dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
h) na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych i statystyk– przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość.

6. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także o prawie do przenoszenia danych. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: rodo(at)datcc.pl lub pocztą na adres ul. Jeździecka 21F , 05-077 Warszawa.

8. W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu danego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

a) Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzani danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów danego użytkownika, jego praw i wolności.
b) Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykorzystanie danych i zgoda ta zostanie przez Państwa wycofana, to nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
10. Skargi mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
11. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt