Oracle Primavera

Risk Analysis

Every project has risks

Full Lifecycle Risk Analytics Solution

Analizowanie, mitygownie i zarządzanie ryzykiem

Czym jest Oracle Primavera Risk Analysis?

Risk Analysis to narzędzie służące do Analizy Ryzyka Projektu, przez cały okres trwania Projektu. Risk Analysis pozwala użytkownikom systemów Primavera oraz Microsoft Project na zintegrowane zarządzanie ryzykiem i analizę wpływu ryzyka na koszty i czas realizacji projektu. Risk Analysis zapewnia spójną metodę określania poziomów pewności osiągnięcia sukcesu przez projekt. Risk Analysis udostępnia również szybkie i łatwe w użyciu techniki służące do opracowania planów awaryjnych i planów reakcji na ryzyko.

Do czego służy?

Risk Analysis to narzędzie służące wspieraniu procesów decyzyjnych, określające Poziomy Pewności zakończenia Projektów w założonym czasie i budżecie. Risk Analysis zapewnia obiektywny pogląd na plany awaryjne, uwzględniające niepewność oszacowań kosztów i czasu trwania projektu. Równocześnie umożliwia analizę efektywności kosztowej planów reakcji na ryzyko. Takie podejście zapewnia stworzenie ‘Harmonogramu Uwzględniającego Ryzyko’, który w dzisiejszych czasach staje się normą w procesie planowania i harmonogramowania Projektów.

Jak to działa?

Risk Analysis integruje modelowanie ryzyka i niepewności w oszacowaniu kosztów i czasu trwania projektów. Do projektów wprowadza się zestawy ryzyk, bądź określa się przedziały zmienności pochodzące z szablonów ryzyk, a następnie poddaje się analizie harmonogram projektu za pomocą Metody Monte Carlo. 
‘Poziomy Pewności’ i ‘Punkty Ryzyka’ mogą być z łatwością wyznaczone dzięki Raportom, takim jak: Histogram, Tornado lub Diagram Rozproszony. i – jeszcze przed ostatecznym zaimportowaniem nowego harmonogramu uwzględniającego ryzyko. Tworzenie harmonogramów i budżetów uwzględniających ryzyko jest ułatwiona dzięki użyciu szablonów i rejestrów ryzyk. Zapewniających szybki i powtarzalny proces wprowadzania wartości ryzyka, zarówno na wysokim jak i szczegółowym poziomie dla złożonych projektów.

Funkcjonalności

Sprawdzenie harmonogramu

Szybko ocenia dojrzałość harmonogramu i jego gotowość do poddania się analizie ryzyka. Identyfikuje typowe błędy harmonogramu, które mogą wpływać na poprawność rezultatów oceny ryzyka. Sprawdzeniu podlegają: Ograniczenia, Zadania bez Następników, Opóźnienia Ujemne, Opóźnienia z Relacjami Finish-Start i Start-Finish oraz Kamienie Milowe określające Datę Zakończenia. Wszystkie Zadania wyszczególnione w raporcie zostają oznakowane w Harmonogramie dla szybszej i łatwiejszej identyfikacji.

Wprowadzenie ryzyka

Wprowadź Ryzyka i Niepewności z użyciem funkcjonalności „Templated Quick Risk”, „Risk Register”. Interfejs systemu zapewnia wsparcie metodyczne w wykonaniu powyższych działań.

Templated quick risk

Pozwala na rozdystrybuowanie Ryzyk i Niepewności w oparciu o z góry założone parametry. Zaawansowany sposób realizacji funkcji „Quick Risk”, pozwala na uporanie się z problemem jakim jest dokładne zamodelowanie Niepewności dla każdego zadania projektu. 

Risk Register Wizard

Za pomocą narzędzia Primavera Risk Analysis Risk Register Wizard, użytkownicy mogą sprawnie tworzyć rejestry ryzyka, definiować matryce ryzyka, wpisywać jakościowe oceny ryzyka oraz mapować ryzyka na zaplanowane zadania. Następnie, użytkownicy mogą gromadzić oceny ilościowe oraz szczegółowe informacje z wyników rejestru ryzyka.

Risk register

Integruje szablony Rejestrów Ryzyka oraz Rejestry Ryzyka – wprowadzone bezpośrednio do programu Risk Analysis. Przeprowadza jednocześnie – jakościową (Qualitatively), jak i ilościową (Quantitatively) analizę ryzyka (zarówno zagrożenia jak i szanse) połączoną z planami reakcji na ryzyko. Risk Analysis automatycznie integruje zdefiniowane przypadki Ryzyka z Harmonogramem poprzez tworzenie planów skorygowanych ryzykiem (Risk Event Plans). Dzięki takim planom istnieje możliwość jednoczesnego wyznaczenia Kluczowych Czynników Ryzyka (Key Resk Drivers) i oceny efektywności finansowej przyjętych strategii łagodzenia ryzyka.

Risk Register oferuje:

• Indywidualne definiowanie Szablonów i Progów Ryzyka
• Możliwość wielokrotnego użycia tych samych założeń wobec Schematów Ryzyka w Projektach
• Integrację z zewnętrznymi Rejestrami Ryzyka, np. zapisanymi w Excel.
• Jakościową identyfikację ryzyka (prawdopodobieństwo wystąpienia i skutek)
• Planowanie reakcji na ryzyko z użyciem scenariuszy łagodzenia ryzyka
• Ilościową ocenę wpływu ryzyka na Harmonogram

Interface użytkownika wspomagany przez metodykę

Nakładanie rozkładu ryzyka na harmonogram. Dołączalne okno „Szczegóły zadania” z dowolną liczbą pól definiowalnych przez użytkownika oraz kodów umożliwiających bezpośrednią współpracę z systemami Primavera i Microsoft Project. Nowe widoki tabel zapewniają szybki i wygodny sposób modelowania przepływu ryzyka i stosowanych metodyk.

Risk analysis

Primavera Risk Analysis obejmuje cały cykl Zarządzania Ryzykiem. Wykorzystuje zaawansowaną metodę Monte Carlo do analizy kosztów i harmonogramów. Ta naukowa metoda korzysta z generatora liczb losowych dla stałej liczby powtórzeń. Risk Analysis może operować na 10 rodzajach rozkładów liczb losowych, takich jak: Triangular, Uniform, Normal, BetaPert, BetaPert modified, LogNormal, Discrete, Trigen, oraz General/Custom.

Modelowanie Ryzyka obejmuje: Szacowanie niepewności czasu trwania zadania, prawdopodobieństwo wystąpienia zadania, prawdopodobieństwo wystąpienia ścieżki zadań, niepewność oszacowania kosztów stałych i kosztów zmiennych, niepewność w odniesieniu do użycia zasobów, warunkowe rozgałęzienia ścieżek zadań, modelowanie warunków pogodowych. Analiza Ryzyka może być prowadzona zarówno dla poziomu Projektu, jak i Portfela. Risk Analysis pomaga racjonalizować strategiczne decyzje w zakresie wyboru projektów na podstawie modeli portfela, jak i na podstawie tradycyjnej analizy Poziomu ryzyka projektu wykonanej dla pojedynczego, harmonogramu lub harmonogramów zależnych.

Elastyczne raportowanie

Za pomocą Oracle Primavera Risk Analysis, użytkownicy mogą wyświetlać oceny ryzyka w różnych formatach:

Wykres dystrybucji

Korzystając z wykresów dystrybucji Primavera Risk Analysis użytkownicy mogą:

  • Wyznaczać poziomy pewności dla harmonogramów probabilistycznych oraz możliwe plany awaryjne . 
  • Prezentować  poziomy pewności w odniesieniu do dat zakończenia projektu, kosztów projektu, opóźnienia projektu, wewnętrznej stopy zwrotu oraz Wartości Aktualnej Netto.
  • Interaktywnie identyfikować  poziomy pewności dla różnych elementów struktury projektu z uwzględnieniem kluczowych kamieni milowych oraz punktów kontrolnych poszczególnych etapów.
  • Umożliwiać szybkie przełączanie między widokami analizy kosztów oraz czasu. Wyniki analizy można filtrować i pogłębiać według zadań lub zasobów, dzięki drzewiastej strukturze danych.

Wykres Tornado

Identyfikuje  kluczowe czynniki ryzyka. Określa, które zadania lub które Ryzyka powodują problemy w realizacji harmonogramu projektu. Interaktywne wykresy Tornado pozwalają na błyskawiczne wyznaczenie i raportowanie kluczowych czynników ryzyka.

Diagram rozproszony

Prezentuje scenariusze 'Co-jeśli’ dla obserwacji bieżących zmian w kosztorysie i Harmonogramie. Określa wspólne prawdopodobieństwo dotrzymania założonego budżetu i terminu zakończenia projektu. Pozwala uruchamiać analizę „Co-jeśli” poprzez dowolne ustawianie interaktywnych progów dla czasu i kosztów, co umożliwia ocenę prawdopodobieństwa zakończenia projektu sukcesem.

Analizator dystrybucji

  • Porównuje scenariusze działań oraz określa relacje kosztów i przychodów dla poszczególnych “Strategii Łagodzenia Ryzyka”.
  • Prezentuje dowolną liczbę raportów wykonanych dla różnych rozkładów ryzyka( kosztów i czasu).
  • Umożliwia porównanie scenariuszy planów reakcji na ryzyko.
  • Uproszczone modelowanie zasobów i kosztów – standardowe i zaawansowane opcje kosztowe, pozwalają na szybkie i łatwe modelowanie kosztów i zasobów, z zachowaniem dostępu do zaawansowanych funkcjonalności.

Probabilistyczne przepływy pieniężne

Pozwalają krytycznie ocenić wyniki budżetowania długoterminowego i raportów EVMS (Enterprise Value Management System). Risk Analysis posiada możliwość filtrowania i wykonywania probabilistycznych przepływów finansowych dla określonych grup kosztów i/lub zasobów, zawartych w planie projektu.

Umów się na prezentację

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt