Nasze Usługi

Analizy biznesowe

DAT CC realizuje analizy biznesowe jako etap poprzedzający wdrożenie systemu do zarządzania projektami, badając wymagania i obecnie stosowane praktyki w organizacji.
Analizy biznesowe mogą stanowić również niezależne, indywidualne usługi.

Weryfikacja aktualnych metod organizacyjnych poprzez analizę:

 • Procesów biznesowych
 • Struktury organizacji
 • Łańcucha dostaw
 • Badania dojrzałości projektowej

Identyfikacja wymagań biznesowych:

 • Określenie potrzeb w zakresie:
  • Informatycznym
  • Infrastrukturalnym
  • Zasobów
 • Identyfikacja kanałów komunikacyjnych

Dobór właściwych rozwiązań:

 • Analiza aktualnie stosowanych rozwiązań informatycznych
 • Przedstawienie proponowanych systemów
 • Rekomendacja

Stosowane techniki pracy:

 • Weryfikacja dokumentacji
 • Ankiety
 • Wywiady indywidualne
 • Warsztaty
 • Panele dyskusyjne

Szkolenia

Z Zarządzania Projektami

Z Obsługi Systemów Informatycznych

Szkolenie z przykładami w systemie informatycznym wybranym przez Klienta: Primavera, Asta Powerproject, MS Project, TILOS, CostOS.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny certyfikat w formie papierowej i elektronicznej.

Podczas szkolenia dostarczamy pełen catering.

Szkolenia mogą być dostosowane do oczekiwań naszych klientów. Wówczas współpracę rozpoczynamy od analizy firmy i jej potrzeb szkoleniowych.

DAT CC posiada certyfikacje AEP organizacji AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering International).

Dysponujemy własną, nowocześnie wyposażoną salą szkoleniową w Warszawie, gdzie każdy z kursantów pracuje na komputerze z oprogramowaniem zapewnionym przez DAT CC.

Kursy organizujemy na terenie całego kraju oraz za granicą. Współpracujemy z renomowanymi hotelami i ośrodkami wypoczynkowymi, więc istnieje możliwość połączenia szkolenia z imprezą integracyjną.

Zdobądź punkty PDU! – za udział w szkoleniach można uzyskać punkty PDU (Professional Development Units), gdzie za każdy dzień szkolenia uczestnik może zdobyć 7 punktów PDU.

Nasi trenerzy posiadają wiedzę praktyczną, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie szkoleniowe i konsultacyjno-wdrożeniowe. Podczas kursu możliwe jest zweryfikowanie możliwości systemu względem konkretnych potrzeb danej organizacji, firmy, lub komórki biznesowej.

Konsultacje

Usługi konsultingowe dotyczą zarówno konkretnych systemów zarządzania projektami – Primavera, Asta Powerproject, MS Project, TILOS, CostOS, jak i szeroko rozumianego zarządzania projektami.

Doradztwo w zakresie kluczowych obszarów zarządzania projektami

Planowanie, zarządzanie kosztami, ryzykiem i dokumentacja. Tworzenie biur zarządzania projektami (lub portfelem projektów) – PMO. Komunikację i procesy decyzyjne w projekcie. Role i zadania różnych stron zaangażowanych w projekt. Kluczowe czynniki powodzenia projektu. Ocenę ryzyka i sposoby jego eliminacji (ograniczenia).

Opracowanie praktyk zarzadzania projektami

Opracowanie i wdrożenie metodyk, procedur i standardów projektowych. Organizacja procesów zarządzania ryzykiem, jakością lub zmianami w projektach. Ocena stanu projektów za pomocą podejścia Earned Value Management. Automatyzacja procesów zarządzania projektami. Opracowanie metodyki wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania.

Prowadzenie projektów pilotażowych

Uruchomienie funkcjonowania systemu na wybranych przez klienta projektach w celu zweryfikowania stosownych metod zarządzania projektami. Uzyskane wyniki umożliwiają dostosowanie docelowego rozwiązania do potrzeb całego przedsiębiorstwa, organizacji.

Dystrybucja oprogramowania

DAT CC posiada szeroki wachlarz, cenionych na świecie, systemów informatycznych wspierających zarządzanie projektami i portfelem projektów niezależnie od profilu i rozmiaru organizacji. Dystrybuujemy oprogramowania: Oracle Primavera, Asta Powerproject, Microsoft Project, TILOS, CostOS, Autodesk, ISETIA.

Tworzymy również rozwiązania autorskie na podstawie specyficznych wymagań i potrzeb klienta.

Ponadto zapewniamy pełną integrację systemów, gdyż wiemy, że wdrożenie systemu zarządzania projektami jest dla danego przedsiębiorstwa wprowadzeniem kolejnego systemu informatycznego. Potrzeba uniknięcia dodatkowej pracy przy wprowadzaniu danych, eliminacji ryzyka błędów i niespójności, a także dostępu do różnych danych w jednym miejscu sprawia, że niezbędna staje się integracja systemów.

Nasi specjaliści dysponują szeroką wiedzą z zakresu prowadzenia projektów integracyjnych oraz z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Integracja systemu zarządzania projektami z systemami klasy ERP i CRM, z modułami finansowymi i księgowymi czy modułami zarządzania personelem, przynosi naszym klientom wymierne korzyści: zwiększenie wydajności i efektywności pracy m.in. dzięki eliminacji zbędnych danych, ułatwienie procesu decyzyjnego poprzez jednoczesne wykorzystanie informacji pochodzących z wielu baz informacyjnych, możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa, którzy już wcześniej używały danego oprogramowania do zarządzania projektami.

Oferowane przez DAT CC rozwiązania do zarządzania projektami integrują się z produktami firm takich jak Oracle, SAP, Microsoft Dynamics, JDEdwards, Matrix.pl (Symfonia), Atena Soft (Norma, Capital).

Wdrożenia

DAT CC oferuje kilka wariantów usług wdrożeniowych. Począwszy od dostosowania pojedynczych szkoleń i podstawowych konsultacji w zakresie użytkowania danego rozwiązania aż do kompleksowego, wieloetapowego procesu wdrożenia. Obejmuje ono analizę, projektowanie rozwiązania, wdrożenie projektowe, rozwinięcie wdrożenia i ocenę wdrożenia.
Po pomyślnym zakończeniu wdrożenia oferujemy naszym klientom usługi serwisowe i wsparcie po wdrożeniowe.

Kluczem do sukcesu wdrożenia systemu zarządzania projektami w organizacji jest poprawne zaplanowanie i przeprowadzenie kolejnych jego etapów, jakimi są szczegółowe prace projektowe, w tym przygotowanie:

 • struktury projektów organizacji (EPS),
 • organizacyjnej struktury przedsiębiorstwa (OBS),
 • procedur wprowadzania danych,
 • wzorców projektów i procedur
 • inne dodatkowe prace, które w pełni dostosowują wdrażane rozwiązanie do wymagań klienta m.in. przygotowanie środowiska technicznego (serwerów, stacji roboczych).

Outsourcing

Praktyka zlecania na zewnątrz wybranych funkcji biznesowych staje się coraz bardziej rozpowszechniona w miarę jak korporacje dążą do koncentracji na swojej podstawowej działalności gospodarczej, jednocześnie chcąc mieć pewność, że reszta ich działalności jest właściwie prowadzona.

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania projektami budowlanymi, dostosowane do potrzeb konkretnego projektu, zależnie od jego złożoności i zakresu.

Przy kompleksowych projektach, składających się z wielu zadań i wymagających zaangażowania wielu podwykonawców nasi eksperci wkraczają zwykle już na etapie planowania projektu, oferując konsultacje w następujących obszarach:

 • Ocena planowanego budżetu i harmonogramu projektu
 • Sprawdzanie poprawności szacunków kosztów
 • Dopasowywanie pakietów ofert dostawców do najniższych kosztów projektu
 • Monitorowanie i koordynacja codziennych czynności budowlanych

Nasi inżynierowie budowlani i personel nadzorujący są ekspertami w monitorowaniu jakości prac budowlanych i przygotowywaniu towarzyszącej im dokumentacji zużycia materiałów i sprzętu.

Oferujemy szeroki wachlarz usług z dziedziny inżynierii i nadzoru budowlanego. Z naszymi klientami współpracujemy przy różnych przedsięwzięciach, takich jak: budowa dróg, budowa rafinerii i fabryk przemysłowych, wznoszenie budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Specjalizujemy się w:

 • Administrowaniu projektami
 • Codziennych kontrolach
 • Dokumentacji projektów
 • Przedkładanie oceny/recenzji
 • Konsultingu na etapie planowania
 • Raportach wykonalności
 • Inżynierii wartości
 • Przeglądach ścieżki krytycznej
 • Testowaniu materiałów
 • Szacowaniu kosztów
 • Analizie skarg

DAT CC jest w stanie przeprowadzić szacunek kosztów w każdym momencie planowania projektu i na każdym wymaganym poziomie szczegółowości. Bazując na znajomości lokalnych kosztów budowlanych i dostarczonych nam przez klienta wczesnych danych planistycznych jesteśmy w stanie przygotować wiarygodną ocenę budżetu projektu.

Podczas opracowywania projektu szacowanie kosztów często łączymy z oceną wykonalności i analizą alternatywnych scenariuszy, które przygotowywane są przeważnie w momencie 30-, 60- i 90-ciu procentowego ukończenia planu projektu. W miarę rozwoju prac kalkulacja kosztów może być coraz precyzyjniejsza.

DAT CC zatrudnia kosztorysantów posiadających doświadczenie w różnych działach budownictwa i wiedzę na temat aktualnych systemów i praktyk budowlanych. Z założenia korzystamy z systemów komputerowych aby ułatwić kosztorysowanie rozpisane na komponenty (np. praca, materiały, wyposażenie), system budowlany, powierzchnię czy piętra.

Nasze usługi kosztorysowe rozszerzamy także na etapy pozyskiwania klientów i samej budowy. Dokonujemy ewaluacji ofert, rewizji kosztów ponoszonych przez podwykonawców i w razie potrzeby sugerujemy zmiany w kolejności wykonywanych prac.

Harmonogramowanie i zarządzanie zakupem materiałów, systemów i sprzętu jest niezbędne dla utrzymania kontroli nad dużymi projektami. Kiedy zarządzamy zaopatrzeniem, najpierw identyfikujemy towary o długim okresie dostawy i zapisujemy daty dostaw do głównego harmonogramu jako kamienie milowe. Następnie monitorujemy daty realizacji dostaw tych pozycji.

Dla naszych klientów możemy również kontrolować i monitorować jakość usług dostawczych ich kontrahentów, sprawdzać procedury przyjmowania i przechowywania materiałów, wyposażenia i części składowych systemu. Oferujemy też kontrole produkcji zewnętrznych.

Świadczone przez DAT CC usługi związane z nadzorem (kontrolą) projektu to między innymi: szacowanie kosztów projektu budowlanego, nadzór nad harmonogramami, kosztami i dokumentacją, przygotowywanie raportów oraz zarządzanie skargami i pozwami o odszkodowania. Specjaliści ds. kontroli projektów wspierają Państwa projekty pracując w pełnym wymiarze godzin bądź „na telefon” w zależności od specyfiki projektu.

Nasi specjaliści oferują analizę skarg i wsparcie negocjacyjne oraz zapewniają świadectwa świadków-ekspertów na użytek postępowań rozjemczych i sporów sądowych.

Wszyscy nasi specjaliści od nadzoru budowlanego posiadają dobrze ugruntowaną i popartą doświadczeniem znajomość oprogramowania Primavera do zarządzania projektami.

W zakres naszych usług wchodzi również uruchomienie oraz implementacja systemu do zarządzania projektami budowlanymi, zarówno jeśli chodzi o sprzęt jak oprogramowanie, oraz szkolenia z zagadnień wdrożeniowych i użytkowych dla stałych pracowników klienta.

Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad ustanowieniem skutecznej strategii zarządzania ryzykiem, odzwierciedlającej i wspierającej całościowe cele biznesowe ich organizacji. Nasze doradztwo i wspomaganie osób podejmujących decyzje w dziedzinie zarządzania ryzykiem oparte jest na pogłębionej, specjalistycznej wiedzy oraz znajomości najlepszych praktyk.
Wybór odpowiedniego partnera do zarządzania ryzykiem jest kluczem do sukcesu w tej dziedzinie. Oferowana przez DAT CC zewnętrzna usługa zarządzania ryzykiem została przygotowana w odpowiedzi na tę powstającą potrzebę.
Nasze zaangażowanie w proces zarządzania ryzykiem obejmuje zakres od prowadzenia okresowych prac projektowych po zapewnienia kierownictwa i zarządzania na miejscu, w pełnym albo częściowym wymiarze godzin.

Ustanawianie skutecznej strategii zarządzania ryzykiem.
Celem zarządzania ryzykiem jest proaktywnie ustanawiać programy i procesy, które przy najmniejszych możliwych kosztach wspomagają cele biznesowe organizacji jednocześnie chroniąc jej aktywa, mienie i pracowników od niepotrzebnych strat.

Ocena i identyfikacja ryzyka.
Organizacja niezdolna lub nieprzygotowana do tego by w pełnej skali przeprowadzić ocenę ryzyk przedsiębiorstwa powinna wciąż mierzyć swoją podatność na straty. DAT CC wspomaga klientów przy identyfikacji i wycenie aktywów i zasobów, rozpoznawaniu głównych potencjalnych obszarów strat, wyliczaniu ryzyka i prognozowaniu przyszłych strat.
Zapewniamy także zarządzanie i analizę ryzyka zintegrowane ze środowiskiem zarządzania projektami i portfelem projektów takim jak PertMaster, Microsoft Project i Primavera.

Enterprise Risk Assessment – ERM Project Focus
DAT CC zapewnia swoim klientom usługi konsultingowe w zakresie Enterprise Risk Management, aby umożliwić rozpoznanie, określenie ilości i uszeregowanie występującego ryzyka pod względem ważności. Konsultanci DAT CC pracują współnie ze swoimi klientami, aby udzielić odpowiedzi na poniższe pytania i rozwiązać następujące zagadnienia:

Strategia wobec ryzyka

 • Jaka jest strategia zarządzania ryzykiem w Państwa organizacji?
 • W jaki sposób strategia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest przedstawiana i przeprowadzana w całej firmie?

Ranking Ryzyka

 • Jaki jest wymiar prawdopodobieństwa, czasu reakcji i ważności dla pięciu głównych ryzyk?
 • Jakie są konsekwencje finansowe dla Państwa firmy?
 • Które z ryzyk są surowcowe?
 • Jak ryzyka powinny być porządkowane pod względem ważności?

Właściciele Ryzyka

 • W jaki sposób każdy zespół uczestniczy w osiąganiu strategicznych celów?
 • W jaki sposób zespoły/jednostki rozliczane są z sukcesów?

Podejście do ryzyka

 • W jaki sposób w tym momencie zarządza się ryzykiem w Państwa organizacji?
 • Czy to podejście jest skuteczne?

Rozpozna(wa)nie ryzyka

 • Jaka jest definicja ryzyka Państwa organizacji?
 • Jakie jest 5 głównych ryzyk Państwa organizacji?

Rozwiązania dla ryzyka

 • Jakie procesy zarządzania ryzykiem są odpowiednie (wnioskując z odpowiedzi na poprzednie pytania)?
 • Jaki plan działania powinien zostać zastosowany?
 • Jak monitorowane jest ryzyko?

Wsparcie

DAT CC dostarcza pełne wsparcie techniczne, jak i merytoryczne.

Telefonicznie

Mailowo

Poprzez autorską aplikację B2B

W zakres wsparcia wchodzi:

Przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów technicznych

Przekazywanie informacji i sugestii odnośnie pożądanych funkcjonalności do producenta

Utrzymanie ciągłości funkcjonowania dostarczonych rozwiązań

Maintanance (Usługa utrzymaniowa oprogramowania)

Pomoc techniczna i merytoryczna

Aktualizacja oprogramowania

Dostęp do dokumentacji technicznej

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt