Unifier

Rapid project execution with increased visibility

The best-in-class project lifecycle management solution for capital planning, project delivery, cost control, and facilities and real estate management.

Zaawansowane zarządzanie kosztami, realizacja projektów, planowanie kapitału

Czym jest Oracle Primavera Unifier?

Oracle Primavera Unifier to platforma o elastycznym interfejsie, oparta o technologię Webową XML, służąca do pełnego wsparcia innych systemów organizacji.

Interfejs zapewnia możliwość komunikacji systemu z praktycznie każdym system obecnym w firmie klienta. W wyniku tego, informacje, procesy biznesowe, workflow, budżety, wewnętrzne transakcje, informacje użytkowników – mogą zostać zaimportowane do lub wyeksportowane z Primavera Unifier poprzez obecne w danej branżej usługi Web.

Oracle Primavera Unifier Project Controls

Oracle Primavera Unifier Project Controls to potężne, łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania portfelami projektów, kontroli kosztów oraz zarządzania współpracą i komunikacją w projektach. Zarządzanie portfelem daje planistom i wykonawcom projektu powszechną platformę do wspólnego zarządzania portfelami projektów w celu zapewnienia jak najlepszego wykorzystania funduszy kapitałowych. Zarządzanie kosztami zapewnia automatyzację, elastyczność oraz moc do obsługi najbardziej zaawansowanych kontroli kosztów, przepływów pieniężnych (cash flow) i analiz funduszy. Współpraca w projekcie zapewnia konfigurowalny workflow do przechwytywania i zapisywania wszystkich aspektów dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.

Oracle Primavera Unifier Facilities and Real Estate Management

Oracle Primavera Unifier Facilities and Real Estate Management to oparte na chmurze, jak i również lokalnie, potężne i łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania własnością i urządzeniami. Zapewnia automatyzację i elastyczność obsługi zarządzania urządzeniami dla specyficznych wymagań organizacji, od zgłoszeń serwisowych, konserwacji prewencyjnej i naprawczej, inspekcji i oceny inwentarzu po stan obiektu do zarządzania powierzchnią. Inne rozwiązania typu Primavera Unifier Solutions for Capital Projects, Primavera Facilities and Real Estate Management oferują możliwość przypominania o zadaniach, dokonywania notyfikacji, zarządzania dokumentami wraz z wizualizacją, wysyłanie wiadomości oraz raportowanie wielopoziomowe.

Kluczowe funkcje

• Pełna transparentność projektów dla planistów i kierowników projektów

• Zaawansowane funkcje przepływów pieniężnych w całym cyklu życia portfela

• Wiele scenariuszy i informacji powiązane z projektami w trakcie realizacji

• Zarządzanie budżetem, zaangażowaniem, wydatkami, zmianami i prognozami

• Generowanie wykresów (krzywych) przepływów pieniężnych (cash flow) dla projektów, kontraktów, obiektów liniowych i kodów kosztów

• Sumaryczne prognozy cash flow

• Zarządzanie kontraktem i kontrola zmian

• Aplikacja mobilna dla zarządzania zadaniami

• Dwustronna integracja z Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

• Wsparcie dla walut transakcyjnych, walut projektu oraz przyszłych, szacowanych kursów wymiany

• Konfigurowalne i gotowe do użycia business workflow

• Szablony do szybkiej konfiguracji i wdrożenia

• Zaawansowane zarządzanie dokumentacją

• Integracja z Oracle AutoVue dla działań z skorygowanym narzutem

• Śledzenie dokumentów, alertów i raportów w celach kontrolnych oraz zgodności

• Szczegółowy dziennik audytowy

Od pomysłów do zatwierdzonego portfolio

Oparta na przeglądarce platforma Primavera Unifier sprzyja i pozwala na kontrolę wymagań projektowych z całej organizacji. Można użyć pre-konfigurowanych atrybutów projektu lub skonfigurować własne. Wszystkie spodziewane projekty są dostępne do włączenia w scenariusze portfeli dla porównania oraz ostatecznej selekcji dla zatwierdzenia. Informacje o projekcie są wyświetlane w formie intuicyjnej siatki dla łatwej manipulacji dużych zbiorów danych. Z Primavera Unifier możesz tworzyć kilkuletnie plany z informacjami z bieżących projektów podzielone na kolejne okresy portfolio. Ponadto możesz zarządzać wieloma rodzajami portfeli z różnymi rodzajami projektów, a wszystko to wraz z roll-up raportami z całej organizacji.

Zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami jest niezbędne dla utrzymania integralności finansowej danego projektu umowy, czy portfela. Primavera Unifier gwarantuje automatyzację najlepszą w swojej klasie, dotyczącą wszystkich procesów, w tym szacunki kosztów, zobowiązania, wydatki, wariacje, prognozy i inne. Stale zmieniające się informacje zarządzane są przez silnik workflow Primavera Unifier, gdzie zmiany w budżecie, zmiany umowy i ryzyka są śledzone, aby zapewnić, że decyzje są podejmowane odpowiedzialnie i zgodnie z aktualnymi danymi. Zarządzanie tymi elementami jest dostępne przez interfejs produktu lub nawet bezpośrednio z automatycznych e-maili, co zwiększa wygodę użytkowania.

Zarządzanie kosztami jest niezbędne dla utrzymania integralności finansowej danego projektu umowy, czy portfela. Primavera Unifier gwarantuje automatyzację najlepszą w swojej klasie, dotyczącą wszystkich procesów, w tym szacunki kosztów, zobowiązania, wydatki, wariacje, prognozy i inne. Stale zmieniające się informacje zarządzane są przez silnik workflow Primavera Unifier, gdzie zmiany w budżecie, zmiany umowy i ryzyka są śledzone, aby zapewnić, że decyzje są podejmowane odpowiedzialnie i zgodnie z aktualnymi danymi. Zarządzanie tymi elementami jest dostępne przez interfejs produktu lub nawet bezpośrednio z automatycznych e-maili, co zwiększa wygodę użytkowania.

Funkcja zarządzania przepływami pieniężnymi jest w pełni zintegrowana z procesami biznesowymi, arkuszami kosztów, harmonogramami i zarządzaniem portfelem w ramach Primavera Unifier, a także możliwością skorzystania z danych zintegrowanych z Primavera P6 EPPM.

Aplikacja mobilna

Primavera Unifier udostępnia aplikację mobilną, która umożliwia użytkownikom działanie i tworzenia nowych zadań, niezależnie do tego czy użytkownik jest on-line lub off-line. Wsparcie off-line pozwala użytkownikom na placu budowy lub w budynku bez połączenia z siecią stworzyć warunki do kontynuacji pracy.

Komunikacja i współpraca

RIF, codzienne raporty o postępach, spotkania i podania to elementy, która spajają projekt w całość. Zdolność do szybkiego nagrywania i przeglądu tych elementów często decyduje o sukcesie całego projektu. Z Primavera Unifier, wszystkie informacje o Twoim projekcie są przechowywane w jednym, bezpiecznym miejscu umożliwiając wgląd do ewentualnych problemów lub opóźnień za pośrednictwem przepływów pracy i alarmów. Architektura oparta na sieci Web Primavera Unifier pozwala użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym, uzyskać dostęp do potrzebnych informacji. Dostępnych i skonfigurowanych jest kilka standardowych procesów biznesowych. Pozwala to na szybką realizację lub punkt wyjścia do dalszej konfiguracji specyficznych wymagań użytkownika.

Zarządzanie dokumentami

Primavera Unifier zawiera solidny moduł Document Manager. Począwszy od dokumentów wysokiego szczebla projektowania dokumentów aż po szczegółowe specyfikacje, cała dokumentacja wykorzystuje ścisłą kontrolę uprawnień do zarządzania dostępem w całym przedsiębiorstwie. Funkcje obejmują check-in i check-out, kontrolę wersji, a wyszukiwanie pełno tekstowe dla wszystkich dokumentów pakietu Microsoft Office. Użytkownicy mogą korzystać z Oracle AutoVue do oglądania i zaznaczyć pliki bez konieczności instalowania aplikacji macierzystej.

Co mówią użytkownicy Oracle Primavera Unifier?

  • „Primavera Unifier skraca czas realizacji obiegu podań, a to pomogło nam uzyskać lepszą przejrzystość, odpowiedzialność i zdolność do dokonania kontroli oraz odpowiedź na to dlaczego spędzasz X dolarów na produkt Y."

    Andy Thompson Program Executive w Hatch Mott MacDonald
  • “Możliwość korzystania z Primavera do dostosowania danych i eksportowania po przetworzeniu jest bezcenna."

    Michael Hooper Senior Vice President, Główne Projekty w NiSource
  • „Narzędzie Oracle Primavera pozwala nam ściśle kontrolować budżety projektów robót publiczne, a także zapewnić łatwy dostęp do informacji powiązanych, co powoduje znaczne oszczędności.”

    Larry Serafini Deputy Airport Director, Facilities w John Wayne Airport

Kluczowe korzyści

• Ustawiaj priorytet dla inwestycji, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji

• Zapewnij efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy kapitałowych

• Konfiguruj i automatyzuj procesy biznesowe, aby dopasować je do potrzeb Twojej organizacji

• Egzekwuj reguły biznesowe dla budżetowania, zobowiązań, finansowania oraz za przestrzegania i obiegu dokumentów

• Zarządzaj pojedynczym projektem, całym portfelem lub przyszłorocznymi planami

• Zyskaj natychmiastową widoczność obszarów problemowych

• Planuj z wyprzedzeniem każdy kontrakt, obiekt liniowy lub kod kosztowy

• Zyskaj widoczność w zestawieniach, dyspozycjach i statusach każdego źródła finansowania

• Zredukuj czas zarządzania poświęcany na zabezpieczenie funduszy i grantów

• Wypełniaj raporty dotyczące nadzoru i regulacji oraz wymagań audytowych

• Wykorzystaj szczegółową kontrolę uprawnień i dziennika audytu

Umów się na prezentację

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt